2019

Årsberetning 2019

1. Styret
Styret i Farsund Shantykor har i 2019 bestått av:
Leder: Øystein Sødal
Nestleder: Otto Gabrielsen
Kasserer: Jan Olav Lundegaard
Styremedlem: Oddvar Bordvik
Sekretær:

Varamedlemmer: Asle Ek
Thyge Reisvaag (til august 2019)

Valgkomite: Jahn Erling Nakkestad og Oddvar Nordfonn

Revisor: Trond Kolnes

Festkomite: Alv, Jan Olav og Otto.

 2. Medlemmer
Antall medlemmer per 31.12.2019: 34
Medlemmer som har sluttet: Gunnar Ludviksen, Thyge Reissvaag og Richard Vroomen.
Medlemmer som er kommet til: Øyvind Askeland, John Jacobsen, Svein Pettersen, Odd Skumsrud, Svein Svendsen,

3. Aktiviteter
· Det var 35 øvelseskvelder i 2019. Gjennomsnittlig frammøte 24 medlemmer
· Etter at Richard Vroomen valgte å slutte, tok Oddvar Nordfonn utfordringen på strak arm og overtok dirigentoppgaven fra august 2019.
· Vi hadde sju sangoppdrag som til sammen brakte inn kr 11.000 i honorar.
I tillegg deltok vi som vaktmannskap under Rally Sørland. Dette oppdraget innbrakte kr 13.500 til korkassa. 18 medlemmer møtte.
· I gjennomsnitt møtte det fram 20 medlemmer på sangarrangementene. Laveste sangerframmøte var 2 (Oddvar N. og Terje) - på Redningsstasjonens dag på Østhasselstrand.

 4. Sosiale aktiviteter
Juni Sommer fest hos Kurt i Korshamn
Shantyfestival i Flekkefjord
Juli Shantyfest med Værøy mannskor
September Krabbefestival i Lemvig
Oktober Fishermans friends. Farsund kino
Hummerfest med rekorddeltakelse: 32 medlemmer

 5. Annet
I desember fikk vi den triste meldingen at Åge Nyborg var død. Farsund shantykor sang ved begravelsen og bidro til en fin og verdig avskjed med Åge.

 6. Økonomi
Regnskapet for 2018 gjennomgås av kasserer Jan Olav Lundegaard.

 Innkomne forslag:
Forslag til årsmøtet 2020 fra Alv Lundegaard
Hei Fremmer følgende forslag for årsmøtet:
• Årsmøte vedtar at det opprettes en tur Komité bestående av 3 medlemmer. Medlemmene velges for 2 år. Styret finner medlemmene for 2020. Valgkomiteen for 2021
• Årsmøte vedtar å opprette en festkomite på 3 medlemmer. Vilkår som for Turkomiteen.
• Årsmøte diskuterer om det - som en prøveordning - innfører en «foredragskveld» F.eks. Første torsdag i måneden. Utdypning: De fleste i koret har hatt og fremdeles har en spennende jobb eller hobby. Det kunne være av stor interesse å høre om dette gjennom et lite foredrag på 20 - 30 min enten i forkant av syngingen eller som en avslutning. Øvelsen kunne denne kvelden økes til 2 timer og det ville være anledning til å ta seg en leskedrikk/pizza Da kuttes evt. BONDEHEIMEN denne kvelden Styret administrerer tiltaket. Ps. Også eksterne foredragsholdere kunne være av interesse. Hilsen Tenoren

 Styrets innstilling til årsmøtet:
Med bakgrunn i forslaget fra A.L innstiller styret overfor årsmøtet at det opprettes tre faste komiteer:
· En festkomite med minst tre medlemmer
· En turkomite med minst tre medlemmer
· En sosialkveldkomite med minst tre medlemmer

 Komiteenes oppgave vil bli – i samarbeid med styret – å foreslå aktiviteter og å bidra med å planlegge og å gjennomføre aktiviteter sammen med styret og korets medlemmer.

Styret vil be årsmøtet å gi forslag til komitemedlemmer.

Farsund, 19.januar 2020
Styret i Farsund shantykor 

 

Referat fra Årsmøte 2020, 23.01.2020.

Leder Øystein Sødal ønsket velkommen kl. 17:30. 27 medlemmer tilstede.

 Dagsorden:
1. Godkjenning av innkalling

2. Valg av ordstyrer
3. Årsberetning
4. Regnskap v/kasserer Jan Olav
5. Innkomne forslag
6. Fastsettelse av kontingent for 2020
7. Valg v/ valgkomiteens leder Jahn Erling

 Etter årsmøtet ble det avholdt allmannamøte.
Etter allmannamøte var det matservering.

 1. Det fremkom ingen anmerkninger til innkalling. Denne ble derved godkjent.
2. Som ordstyrer ble foreslått Øystein. Valgt ved akklamasjon.
3. Årsberetningen ble lest av leder Øystein. Det var ingen bemerkninger til årsberetningen. Denne ble derved godkjent.
4. Regnskap v/kasserer Jan Olav. Jan Olav redegjorde for fremlagte årsregnskap. Året har vært preget av store utgifter til besøk av Verøy Mannskor. Inntekter har bestått av inntekter fra oppdrag i tillegg til oppdraget ved Rally Lista. Resultatregnskapet viser (etter revisjon) at 2019 gav et underskudd på Kr. 703. Revisor Trond K hadde gjennomgått regnskapet og funnet det i orden. Regnskapet ble dermed vedtatt uten bemerkninger.
5. Innkomne forslag. Det var tre innkomne forslag, alle fra Alf:
a. Årsmøte vedtar at det opprettes en tur komite bestående av tre medlemmer. Medlemmene velges for to år. Styret finner medlemmer for 2020. Valgkomiteen for 2021.
b. Årsmøtet vedtar å opprette en festkomite på tre medlemmer. Vilkår som for turkomite.
c. Årsmøte diskuterer om det – som en prøveordning – innføres en «foredragskveld» f. eks første torsdag i måneden. Utdyping: De fleste i koret har hatt og fremdeles har spennende jobb eller hobby. Det kunne være av stor interesse å høre om dette gjennom et lite foredrag på 20 – 30 min enten i forkant av syngingen eller som avslutning. Øvelsen kunne denne kvelden økes til to timer og det ville være anledning til å ta seg en leskedrikk/ pizza. Da kuttes eventuelt Bondeheimen denne kvelden. Styret administrer tiltaket. PS: Også eksterne foredragsholdere kunne være av interesse.

Styrets innstilling til forslagene: Med bakgrunn i forslaget Alf innstiller styret ovenfor årsmøtet at det opprettes tre faste komiteer:
1. En festkomite med minst tre medlemmer.
2. En turkomite med minst tre medlemmer.
3. En sosialkveldkomite med minst tre medlemmer
Komiteenes oppgaver vil bli – i samarbeid med styret – å foreslå aktiviteter og å bidra med å planlegge og å gjennomføre aktiviteter sammen med styret og korets medlemmer.

Styret vil be årsmøtet å gi forslag til komitemedlemmer.
Årsmøtedeltakerne foreslo å opprette en felleskomite for de tre foreslått komiteene bestående av fire medlemmer. Dette ble vedtatt av årsmøte. Som deltakere i felleskomiteen ble følgende valgt: Jan-Olav, Odd (Skumsrud), Mardon og Tore B.

 6. Fastsettelse av kontingent for 2020, Det ble foreslått fra styret å beholde samme kontingent som for 2019. Vedtatt ved akklamasjon.

7. Valg v/ valgkomiteens leder Jahn Erling
a. Leder. Øystein har vært leder i to år og var på valg. Valgkomiteen innstilte på at Øystein velges for et nytt år. Dette er i strid med vedtektene. Det innkom ingen bemerkninger til dette. Øystein valgt for et år ved akklamasjon.
b. Styremedlem 1. Jan-Olav har vært kasserer i to år. Valgkomiteen innstiller på gjenvalg for to år. Jan-Olav valget for to år ved akklamasjon.
c. Styremedlem 2. Otto ikke på valg. Otto har et år igjen av valgt periode. Han ber seg fritatt for dette av helbredsgrunner. Valgkomiteen innstilte på at Otto fritas for styredeltakelse og foreslo Odd som nytt styremedlem. Mardon foreslo at Odd skulle velges for to år. Det ble vedtatt av Årsmøtet at Odd velges for to år ved akklamasjon.
d. Styremedlem 3. Oddvar Bordvik. Ikke på valg.
e. Varamenn: Tyge Reisvåg som hadde et år igjen av sin valgperiode har sluttet i koret. Som ny varamann foreslo valgkomiteen Hans Erling. Asle er ferdig med sin valgte periode, men valgkomiteen innstilte på gjenvalg. Hans Erling og Asle ble valgt for to år ved akklamasjon.
f. Revisor: Trond K er ferdig med sin toårs periode. Valgkomiteen innstilling: Gjenvalg. Trond K. ble valgt ved akklamasjon.
g. Valgkomite: Oddvar N er ikke på valg. Jahn Erling er ferdig med sin toårsperiode. Valgkomiteen innstilte på Øystein som ny deltaker i valgkomiteen. Valgt ved akklamasjon.

Årsmøtet avsluttet kl. 18:45.

 Allmannamøte.
Det ble oppfordret fra allmannamøte om å finne nye sanger. Oddvar N bekreftet at man var i gang med arbeidet og lovet å komme tilbake til dette på øvelsene fremover.

 Oddvar N forklarte at han hadde lyst til å få noe undervisning som dirigent av f. eks Nordvestens nye dirigent Margot Kiis. Tar dette opp med styret når det har materialisert seg.

 Otto minnet medlemmene om at det forplikter å delta når koret har oppdrag. Man må så langt mulig prøve å delta i oppdrag.

Thronn S understreket at det forplikter å være med i koret.

Allmøtet avsluttet kl.19:00.

 Etter allmøtet var det servering av to retters nydelig mat i Reymerts Salonger.

 Farsund 27.01.2020.
Jahn Erling
Referent  

 

2018

Årsberetning 2018

 1. Styret

Styret i Farsund Shantykor har i 2018 bestått av:

Leder: Øystein Sødal
Nestleder: Otto Gabrielsen
Kasserer: Jan Olav Lundegaard
Sekretær: Thore B. Johannessen (Permisjon fra september 2018 til august 2019)
Varamedlemmer: Asle Ek og Audun Herland
Valgkomite: Jahn Erling Nakkestad og Oddvar Nordfonn
Revisor: Trond Kolnes
Festkomite: Alv, Jan Olav og Otto.

 1. Medlemmer
  Antall medlemmer per 31.12.2018: 34
  Medlemmer som har sluttet: Ernst Mathiassen
  Medlemmer som er kommet til: Hans Erling Syvertsen. Kurt Theisen og Arne Reidar Meberg.
 1. Aktiviteter

12.05.2018

Konsert med Sound og Happiness

 

17.05.2018

Sang på nasjonaldagen

 

1.06. til 3.06.2018

Langesund Shantyfestival

 

16.06.2018

Sang under åpning av kunstutstilling. Straks etterpå: sang i forbindelse med fødselsdagsfeiring

500+1000

23.06.2018

St. Hans. Sangoppdrag på Adella

 

17.07.2018

Sangoppdrag skalldyraften på Backes Bu

2000

1.09.2018

Nordsjøfestivalen

2000

11.10.2018

Boklansering Backes bu. Ragnvald Grimsby

 

25.10.2018

Hummeraften i Theis Lundegaardsgate

  500

22.11.2018

Sang på Listaheimen og Farsund Omsorgssenter

 

9.12.2018

Sang under gudstjeneste i Frelserens kirke

 

16.12.2018

Vi synger julen inn. Frelserens kirke

 

20.12.2018

Juleavslutning. Bondeheimen kuturpub

 

 Det har vært holdt 6 styremøter i løpet av året.

Referat fra årsmøte Farsund Shantykor 17.1.2019.

27 tilsrede.

 1.            Godkjenning av innkalling.
               Godkjent.

2.            Valg av ordstyrer.
               Øystein Sødahl valgt som ordstyrer. Det kom et innspill om at punkt 8, eventuelt, ikke skal være en del av årsmøtet, men kan være en del av medlemsmøte etter at årsmøtet er hevet.

3.            Årsberetning.
               Årsberetning godkjent.

4.            Regnskap.  Kasserer Jan Olav.
               Revidert regnskapet godkjent etter at postene er gjennomgått.

5.            Innkomne forslag.
               Det er ikke kommet noen saker.

6.            Fastsettelse av kontingent for 2019.
               Styret foreslår å heve kontingenten til kr.600,- år. Begrunnelsen var et kontingenten bør dekke driften av shantykoret. Det kom noen innspill om enda høyere kontingent, men ingen nye forslag. Styrets forslag på ny kontingent på kr. 600,- ble enstemmig vedtatt.

7.            Valg.
               Valgkomiteen, ved Oddvar Nordfonn, la fram innstilling på nytt styre. Det skal velges 2 styremedlemmer for to år, en varamann for to år og ett medlem i valgkomiteen for to år. Vedtektene sier at   «Normal funksjonstid er 2 år. Hvert år er 2 styremedlemmer og 1 vararepresentant på valg.»

                Valgkomiteens innstillinger ble enstemmig vedtatt:

                Styret:
               Øystein Sødal                    1 år
               Jan Olav Lundegaard      1 år
               Otto Gabrielsen               2 år
               Oddvar Bordvik                2 år

                Varamenn til styre
               Asle Ek                                 1 år
               Thyge Reisvaag                 2 år

                Revisor:
               Trond Kolnes                     1 år

               Valgkomite
               Jahn Erling Nakkestad   1 år
               Oddvar Nordfonn            2 år

 Møtet ble hevet.

 

Det var medlemsmøte umiddelbart etter årsmøtet.

 • Pedro Fadigas meddelte at han flytter til Grimstad og takker for seg i shantykoret.
 • Arthur Rørvik takket for en gave han hadde fått.
 • Barnehageprosjektet bør komme i gang igjen. Det er kjøpt inn uniformer. Oddvar Nordfonn påtar seg arbeidet med å kontakte kommunen for å prøve å komme videre med saken.
 • Sangheftet er ferdig og i bruk. Det ble bra. Det kom opp ønske om å få fler typer sanger i repertoaret, og noen påpekte at vi har mange sanger som ikke er shantysanger. Medlemmene oppfordres til å komme med forslag til nye sanger til repertoarkomiteen.
 • Det kom en oppfordring om at vi må være nøye med «uniformene». Vi må kle oss likt når vi opptrer.
 • Det ble litt drøs om hvordan vi kan øke inntektene. Noe av det som ble nevnt  var:
  Bruke «tilskuddsportalen» aktivt.
  Være aktive med å få midler av 17. mai-komiteen.
  Få sponsorer ved å tilby oss å ha «spontankkonsert aktuelle steder. Farsund Resort ble nevnt.
  Flere mulige måter å avvikle vinlotteriet ble tatt opp. Eks. Vinlotteri hver 14 dag med en fast sum, 40 kr og 50 kr ble nevnt. Ingen konklusjon.
 • Turer. Det er ønske å ta opp muligheter for tur i 2019 – et benkeforslag på tur til Dublin kom opp (var det 11. september kl 09.00?). Ellers er shantyfestival både i Langesund og i Flekkefjord aktuelt. Det var ikke tid til å diskutere dette fordi maten ventet. Dette tas opp på en øvingskveld.
 • Jan Olav Lundegaarde fikk takk for sin innsats når det gjelder å arrangere tur og fest - og holde orden i regnskapet.
 • Tore B Johansen fikk takk for arbeidet med hjemmesiden.
 • 'Thronn Stordahl fikk takk for at han bestandig stiller opp med trekkspillet.

Vedlegg til medlemsmøtereferatet:
Repertoarkomiteen: Terje Briskelid, Oddvar Nordfonn, Richard Vroomen.
Komite for barnehageshanty: Otto Gabrielsen, Richard Vroomen.

 Referent Tore B Johansen.

Så var det mat.  Se bilder under fana Opplevelser 2019.

2017

Årsberetning for 2017

1. Styret

Farsund Shantykors styret har i 2017 bestått av:
Leder        : Jahn Erling Nakkestad    
Nestleder  : Øystein Mikalsen. Ikke møtt. Otto Gabrielsen overtatt.
Kasserer    : Jan Olav Lundegaard           Sekretær         : Tore B Johansen

Varamann : Otto Gabrielsen                    Varamann       : Audun Herland
Revisor     : Trond Kolnes                       Valgkomite     : Mardon Bjørndal og Oddvar Nordfonn  

 Det har vært avholdt seks styremøter i løpet av 2017 og det er behandlet 23 saker.

 2.      Andre verv:
Dirigent    : Richard Vroomen                 Trekkspill fast : Thronn Stordahl
Turkomite for 2017: Jan Olav og Thronn 
Korfestkomite:  Alv, Jan Olav og Otto.                  

3.      Årsberetning
Koret har ved årsskiftet 34 medlemmer mot 32 i 2016.

 Aktiviteter:

Betalte aktiviteter
02.03.17                      Fedahuset
24.06.17                      Skalldyrtreff på Hidra
14.07.17                       Sang på Kaperdagene.
06.08.17                      Sang v/Adella i fb. Med Bryllup til Brodtkorp
07.10.17                      Sang v/gebursdag til Svein Nesbø
19.10.17                      Flekkefjord historielag – invitasjon til sang
28.10.17                      Sang på bryllup på Husan
14.12.17                      Sang jula inn på Bondeheimen
Til sammen åtte betalte opptredener

Ubetalte opptredener og aktiviteter
25.02.17                      Frelsesarmeen – vi over 60
17.05.17                      Sang nasjonaldagen – Møllehaugen og Parken
23.06.17                      Sang på Adella (båtkortesjen St. Hans).
05.10.17                       Høsttakkefest på kirketorget
16.11.17                      Listaheimen og Omsorgsenteret
28.11.17                       Sang på kirketorget
17.12.17                       Sang jula inn i Frelserens kirke.
Til sammen syv ubetalte opptredener.

 4.      Sosialt samvær.
Vi har hatt to meget vellykkede sosiale sammenkomster i år (i tillegg til årsmøtet på Bispen Harbour den 09.02.2017).
- Sommerfest i Lyngdvågbukta 25.07.17 hos Alv og Jan-Olav.
- Hummerfest 26.10.17 i øvingslokalet.

  I tillegg hadde vi en fantastisk opplevelse som gjester under Værøy Mannskors 90-års jubileum i tidsrommet 10.08.17 – 13.08-17.

Stor takk til Thronn m/samboer for forslaget om å reise og for fantastisk arrangement på Værøy. En uforglemmelig tur! 

 Vi har også hatt mange hyggelige sammenkomster på Bondeheimen Kulturpub etter endt øvelser.

 5.      Økonomi
(Økonomisk oversikt som vedlegg 1)
Farsund Shantykor har takket være mange betalte opptredener en utmerket økonomi.
Vi har også en god beholdning av uniforms effekter på lager. Også dette er et godt aktivum.

 6.      Oppsummering
Styret med leder Jahn-Erling vil med dette takke alle for innsatsen i 2017. Vi har alle lagt ned mye tid i koraktiviteter, men vi håper at alle som oss har hatt mye glede og gode opplevelser i korsamenheng i året som har gått.

             Farsund 20.01.2018

             Tore B Johansen
              Sekretær

 

Referat fra årsmøte Farsund Shantykor 25.1.2018.

Rederiet hotell

 Tilstede 26 medlemmer

 -       Godkjenning av innkalling. Godkjent

-          Valg av ordstyrer. Jan Erling

-          Årsberetning: Ingen kommentarer.  Koret har i dag 34 medlemmer mot             32 i 2016. Godkjent.

-          Regnskap: Jan Olav. Godkjent

-          Kontingent: Ingen endring, kr 300.-.  De som har glemt å betale gjør                       dette snarest til Jan Olav.

-          Årsbudsjett: Ikke satt opp.

 -          Forslag til vedtaksendring: «Årsmøte godkjenner årsmelding, årsregnskap og kontingentsatser, samt Årsbudsjett hvis årsmøte bestemmer det.» Godkjent

 Valg v/Mardon:

Følgende styre ble valgt:

Formann                             Øystein Sødal. Enstemmig
Kasserer.                            Jan Olav Lundegaard
Styremedlemmer:          Otto Gabrielsen, Audun Herland, Trond Kolnes
Sekretær:                           Tore B. Johansen
Revisor:                               Trond Kolnes
Valgkomite:                       Jan Erling Nakkestad, Oddvar Norfonn.
Turkomite:                         Jan Olav Lundegaard, Tronn Stordal.
Korfestkomite:                  Alv Lundegaard, Jan Olav Lundegaard, Otto                                                                  Gabrielsen.

 Allmøte.

 Turer: Det ble vedtatt at vi går inn for å delta på shantyfestivalen i Langesund fra 1-3.6.2018

Styret sender ut mail om påmelding.

 Dugnad: Det er stemning for å gjøre en dugnad på Adella. (kanskje vi kan arrangere en shantytur i skjærgården. Ide fra Asle Ek)

 Barnehagen.

Jan Erling påtar seg oppgaven med å koordinere dette med kulturkontoret (Inge Eikeland).  Det er et strengt ansvarsforhold forbundet med dette.  Foreldrene må påta seg dette ansvaret.

 Middag ble servert på rederiet hotell til alles tilfredshet.

 Otto
Referent.

 Rettelse til referatet (fra styremøte den 8.2.2018):

Styret:
Øystein Sødal, leder,
Otto Gabrielsen. Valgt for ett år,
Jan Olav Lundegaard,
Tore B Joahanse har ett år igjen.

Vara:
Audun Herland sitteer på andre året.
Asle Ek. Nyvalgt

2016

Årsberetning for 2016

og referat fra årsmøtet og allmannamøtet

1.      Styret
Farsund Shantykors styret har i 2015 bestått av:

 Leder        : Jahn Erling Nakkestad 1   Nestleder        : Frank Vatland  0
Kasserer    : Jan Olav Lundegaard  1       Sekretær         : Tore B Johansen 0
Varamann : Otto Gabrielsen        1          Varamann       : Trond Kolnes 0
Revisor     : Trond Kolnes                       Valgkomite     : Mardon Bjørndal og  1
  Oddvar Nordfonn  0

 Det har vært avholdt fem styremøter i løpet av 2015 og det er behandlet 21 saker.

 2.      Andre verv:
Dirigent                            : Richard Vroomen     Trekkspill fast: Thronn Stordahl
Vikar/ hjelpe-dirigent        : Oddvar Nordfonn     Trekkspill vikar: Finn Qvale

 Turkomite for 2016: Alv, Richard og Jan Olav

 Korfestkomite:  Alv, Jan Olav og Otto.            

 3.      Årsberetning
Koret har ved årskiftet 32 medlemmer mot 36 i 2015.

 Aktiviteter:

 • Fedahuset 3. mars. Foredrag av Arnt Ivar Bjørneli. Vi sang.
 • 17. mai. Sang på Møllerhaugen og i Kirkeparken.
 • 11. juni. Sang under Redningsselskapets Jubileum – Farsund 365.
 • 24. juni sang vi på American Festival.
 • 25. juni var vi på Skalldyrfestivalen på Hidra og hadde oppvisning.
 • 11 juli sang vi under Kaperdagenes åpning for Farsund og Lista handelsstand.
 • 21. juli var vi med på «Sørlandske sommernetter» i Paradisbukta. Adella var Scene.
 • 22.juni. konsert i Kråkeviga. Det var også «Sørlandske sommernetter»-arrangement.
 • 10. august hadde vi opptreden på Tarebua
 • 18.-21. august. Tur til Skagen strand. Vi hadde oppvisning flere steder, både i Skagen og i Fredrikshavn.
 • 2. september sang vi på Motorbåtforreningens lokale for Vest Agder Fylkeskommunes utvalg for idrett.
 • 4.september. hadde vi konsert på Dyrskuet i Lyngdal.
 • Det planlagte arbeidet med shantysanger i barnehagene kom ikke i gang fordi det var en viss treghet i kommuneadministrasjonen.

 4.      Sosialt samvær.
Vi har hatt to meget vellykkede sosiale sammenkomster i år (i tillegg til årsmøtet på China & Thai den 28.1.).

27 mai  inviterte Alv til sosialt samvær på «Lundefgaardsslektens nyinnkjøpte eiendom» «Solhaugen» i forbindelse med Alvs 70-års dag. Et meget hyggelig sosialt samvær med Alvs familie og venner. Skalldyr, god drikke og mye sang.

10. november hadde vi sosialt samvær etter en kort øving. Lokalet ble pyntet med langbord og vi hadde deilig bacalao og en masse spontane opptredener.

15. desember hadde vi juleavslutning i øvingslokalene som var pyntet til fest. Tradisjonell julegrøt med nisse og nissemor som kom med presanger.

 5.      Økonomi
(Økonomisk oversikt som vedlegg 1)
Farsund Shantykor har takket være mange betalte opptredener en utmerket økonomi.

 Vi har også en god beholdning av uniformseffekter på lager. Også dette et godt aktiva.

 6.      Oppsummering
Styret med leder Jahn-Erling vil med dette takke alle for innsatsen i 2016. Vi har alle lagt ned mye tid i koraktiviteter, men vi håper at alle som oss har hatt mye glede og gode opplevelser i korsamenheng i året som har gått.

             Farsund 9.2.2017

             Tore B Johansen
            Sekretær

 Vedlegg:
1.       Økonomisk oversikt
2.       Medlemsliste per 31.12.2016

 

Referat fra årsmøtet for 2016.

 Møtet ble holdt på Bispen Harbour den 10.2.2017.  Det var 22  frammøtte.

1.       Innkalling til årsmøtet. Godkjent.
2.        Ordstyrer ble leder Jahn-Erling.
3.       Referent ble Tore B., sekretæren.
4.       Sakslista. Det var en bemerkning til sakslista: Ordet «regnskap» ville være et riktigere ord å bruke enn «økonomisk oversikt». Leder redegjorde for hvorfor ordene «økonomisk oversikt» ble brukt og det ble ingen forandring på saklista.
5.       Årsberetningen ble lest opp og godkjent med følgende bemerkninger og tillegg:
a.       Det har vært holdt fem styremøter i løpet av 2015 – 2015 ble rettet til 2016.
b.      Under 2punkt 2 – Aktiviteter» ble det gjort følgende tilføyelser:  6. mars deltok vi i en avskjedskonsert i Flekkefjord kirke for Hilde Sirnes.
c.       16. oktober hadde vi sang i Kirketorget.
d.      4. desember deltok vi i gudstjeneste i Frelserens kirke.
e.      Under punkt 5, ble ordet aktiva rettet til entallsformen aktivum.
6.       Regnskapet ble gjennomgått og godkjent.
7.       Det var ikke kommet inn noen saker til årsmøtet.
8.       Styret foreslår at årskontingenten skal forbli 300,-. Vedtatt.
9.       Budsjett for 2017 ble gjennomgått og godkjent.
10.   Valg. Oddvar ledet valget. Leder Jahn-Erling, styremedlem Jan Olav, varamann Otto Gabrielsen, revisor Trond og medlem av valgkomite Mardon var ikke på valg. De sitter ett år til.

Det skal velges to styremedlemmer: Tore B og Øystein Mikalsen ble valgt for to år.
Valg på en varamann: Audun Herland ble valgt for to år.
Oddvar ble valgt inn i valgkomiteen for to år til.

11.   Årsmøtet ble hevet.

 Tore B Johansen
referent

  

Allmannamøtet.

 Det ble gitt noen gaver til enkeltmedlemmer:
Dirigent Richard.
Vår trekkspillvenn Tronn.
Frank for vel utført jobb i styret.
Oddvar for jobben som hjelpedirigent.

 Hederlig omtale:
Arthur som trofast møter opp på øvinger og konserter.
Alv for sitt engasjerte arbeid med arrangementer.
Jakob for godt salg av CDer.

 Asle tok ordet og spurte om koret hadde fått henvendelse fra kommunen om å delta i Eilert Sundt-feiringen i 2017. Han sa at siden Eilert Sundt hadde vært så aktiv i å få etablert redningsskøyter rundt på kysten, så burde vi ha et arrangement sammen med redningsskøyta.

 Richard tok ordet og snakket om koret. «Vi bør ha et prosjekt-», mente han. Det er fint å komme sammen for å synge, men vi bør ha noen mer å strekke oss etter. Han nevnte CD-prosjektet som et eksempel. Det ble enighet om at vi skal prøve å få arrangert en shantyfestival i Farsund. Vi kan bruke de reisene vi skal bestemme oss for i sommer til å knytte kontakter med en slik festival for øyet.

Kasserer tok opp spørsmål om koret skal fortsette med å sponse middager o.l. på ledsagere når vi er på tur. Det ble enighet om at når koret sponser medlemmer skal ledsagere betale for seg selv.

 Forslag til turer:
Langesund internasjonale shantyfestival 2.-4. juni.
Struer internasjonale shantyfestival, Danmark, 7.-9. juli.
Invitasjon til Værøy mannskor sitt 90-årsjubileum den 12. august.
Styret vil arbeide med disse turene og raskt komme ut med priser o.a.  

Barneshanty er i gang. Eikeland skal ha møte med de som har sagt seg villige til å være med på dette. Det er Richard, Frank, Asle Thronn, Jahn-Erling og Terje. Treningen begynner i barnehagene 1. mars. Første opptreden er planlagt på Kaperdagene.  

En oppsummering av oppgaver som «er i boks»:
Barneshanty
2. mars. Opptreden på Huset i Feda. Vi møter kl. 18.30 og synger 3 sanger ved åpning + 2 «seriøse» sanger ved avslutning.
17.mai. Sang på Møllerhaugen og i Byparken.
24. juni. Opptreden på Adella. Hele dgen.
30. juni Skalldyrtreff på Hidra.

 Tore B Johansen