Styremøter 2019

Referat fra styremøte 1/2019, 7.2.2019

Styresammensetting etter valg:
Øystein Sødal 1 år
Jan Olav Lundegaard 1 år
Otto Gabrielsen 2 år
Oddvar Bordvik 2 år

Varamenn til styre
Asle Ek 1 år
Thyge Reisvaag 2 år

Revisor:
Trond Kolnes 1 år

Valgkomite
Jahn Erling Nakkestad 1 år
Oddvar Nordfonn 2 år

 Innspill på årsmøtet/medlemsmøtet – noe til etterretning og noe til videre oppfølging av styret:

 • Pedro Fadigas meddelte at han flytter til Grimstad og takker for seg i shantykoret.
 • Arthur Rørvik takket for en gave han hadde fått.
 • Barnehageprosjektet bør komme i gang igjen. Det er kjøpt inn uniformer. Oddvar Nordfonn påtar seg arbeidet med å kontakte kommunen for å prøve å komme videre med saken.
 • Sangheftet er ferdig og i bruk. Det ble bra. Det kom opp ønske om å få flere typer sanger i repertoaret, og noen påpekte at vi har mange sanger som ikke er shantysanger. Medlemmene oppfordres til å komme med forslag til nye sanger til repertoarkomiteen.
 • Det kom en oppfordring om at vi må være nøye med «uniformene». Vi må kle oss likt når vi opptrer.
 • Det ble litt drøs om hvordan vi kan øke inntektene. Noe av det som ble nevnt var:
  Bruke «tilskuddsportalen» aktivt.
  Være aktive med å få midler av 17. mai-komiteen.
  Få sponsorer ved å tilby oss å ha «spontankkonsert aktuelle steder. Farsund Resort ble nevnt.
  Flere mulige måter å avvikle vinlotteriet ble tatt opp. Eks. Vinlotteri hver 14 dag med en fast sum, 40 kr og 50 kr ble nevnt. Ingen konklusjon.
 • Turer. Det er ønske å ta opp muligheter for tur i 2019 – et benkeforslag på tur til Dublin kom opp (var det 11. september kl 09.00?). Ellers er shantyfestival både i Langesund og i Flekkefjord aktuelt. Det var ikke tid til å diskutere dette fordi maten ventet. Dette tas opp på en øvingskveld.
 • Jan Olav Lundegaard fikk takk for sin innsats når det gjelder å arrangere tur og fest - og holde orden i regnskapet.
 • Tore B Johansen fikk takk for arbeidet med hjemmesiden.
 • 'Thronn Stordahl fikk takk for at han bestandig stiller opp med trekkspillet.

Vedlegg til medlemsmøtereferatet:
Repertoarkomiteen: Terje Briskelid, Oddvar Nordfonn, Richard Vroomen.
Komite for barnehageshanty: Otto Gabrielsen, Richard Vroomen.

 Styresaker til behandling
Sak1/201
Konstituering av styret. Fordeling av funksjoner nestleder og sekretær.
Leder: Øystein Sødal

 • Nestleder: Otto Gabrielsen
 • Kasserer. Jan Olav Lundegaard
 • Styremedlem (sekretær): Oddvar Bordvik

Enighet i styret om at varamedlemmene til styret innkalles til styremøtene. Dirigent og spillemann har møterett (vedtektsbestemt) og vil bli satt på kopi i innkallingen.

 Sak2/2019
Oppfølging av saker fra årsmøtet.

Sak

Tiltak

"Barnehageprosjektet"

Styret arbeider videre med denne saken. Det er styrets oppfatning at vi må forsøke å få landet dette på en god måte og i overensstemmelse med intensjonen.

Uniform (kleskode). Ønske/innspill om at koret bør framstå enhetlig og så likt som mulig ved opptredener. 

Vi vet at det er flere og ulike syn i koret, men styret forsøker seg på følgende retningslinjer:

 • Lue brukes ute – ikke innendørs.
 • Det som er blitt benevnt "galla", er blazer (mørk blå dressjakke med blanke knapper) og grå bukser.
 • Piquet/collegegenser sammen med dongeribukse (blue jeans).
 • Ved enkelte anledninger brukes hvit skjorte sammen med collegegenser.

 

Styret vurderer å anskaffe rødt halstørkle som del av uniformen. Synspunkter?

Vinlotteriet

På årsmøtet/medlemsmøtet ble det lansert ulike endringsforslag. Styret velger å videreføre ordningen slik den nå praktiseres.

Engasjementer/opptredener

 

Vi ønsker flere betalt oppdrag. Asle og Jan Olav tar kontakt med Ubostad for å undersøke muligheter.

Otto tar kontakt med Farsund resort

Turaktiviteter

Styret tar kontakt med  de erfarne Danmark-og festivalkjennerne Asle og Tore B. Johannesen for å spørre om de er villige til å påta seg å sondere muligheter for en kortur på ettersommeren/tidlig høst 2019.

 Sak 3/2019
Informasjon til medlemmene.  Enighet i styret om å videreføre praksis med å bruke epost som middel for regelmessig medlemskontakt. Medlemmene oppfordres til å bruke korets hjemmeside for å holde seg oppdaterte på kommende aktiviteter.

Adresse:

http://www.farsund-shantykor.com/

Sak 4/2019
Eventuelt.

Status kontingentinnbetaling: Kasserer melder at det har vært et godt innsig av kontingentbetaling. Men ikke alle har betalt og styret opprettholder trykket og minner kormedlemmer som ikke helt er kommet i gang med regningsbetalingene etter nyttår, om i hvert fall å betale medlemskontingenten til Farsund shantykor.

 Farsund, 11.02.2019

Øystein

Styremøter 2018

Til stede: Otto Gabrielsen, Jan-Olav Lundegaard, Øystein Sødal og Tore B Johansen
Til stede repertoarkomiteen: Richard Vroomen og Terje Briskelid

Sak 11.4.18:

Gjennomgang av referat fra forrige styremøte.

 • ·         Status Langesund Shantyfestival. Transport.

Det er av klart at det blir privat transport. Alle finner bil/sjåfør så aktuelle biler blir fylt opp. Avgi rapport på øving den 4.mai.

 Vi skal ikke ha med gallauniform til Langesund, men ha med piquet skjorte, hvit T-skjorte, collegegenser, lue og dongeribukse.

Fredag 1. juni samles vi kl. 18.00 på hotellet. Ellers skal vi samles til oppvarming 1,5 time før opptredener. Øystein sjekker om vi kan få et rom på hotellet til dette formålet.

 • ·         Evt. Danmarkstur til høsten?

Tore B. arbeider videre med saken. Har sendt mail til festivalledelsen. Ikke fått svar ennå.

 • ·         Barnehageprosjektet.

Ukjent status.

 • ·         Dugnad Adella

Gunnar vil ha oversikt når dette er aktuelt. Adella er på slipp i Danmark nå.

Sak 12.4.18:

 Repertoarkomiteen legger fram sitt forslag til sangutvalg og til hvilke sanger komiteen foreslår å  sløyfe.

Dette er nå klart. Det nye repertoaret blir på 33 sanger nå. Nye kommer til etter hvert. Jan Olav og Otto finner egnede mapper til dette og koret kjøper disse så alle får like mapper. I første omgang er disse mappene korets eiendom, men det kan bli aktuelt at kormedlemmene kjøper dem. Sangene blir satt inn i alfabetisk rekke – de blir ikke nummerert. Det skal lages klistermerke av korets logo som vi kan ha på mappene.

Sak 13.4.18:

Utdyping av Richards tanker omkring utvikling av koret. Hva er utfordringene? Meningsutveksling i styret.

«Vi er i gang», var det gjengse synet på korets utvikling. Vi blir bedre, det er mer ro på øvelsene, så de blir mer effektive. Richard skrøt av at vi var blitt tydelig flinkere til å følge hans dirigering når det gjelder takt og lydvolum. En god utvikling. Ambisjonene er å bli et godt kor, mente vi.

Richard antydet at det kunne bli aktuelt å prøve å få til et firstemt kor til høsten. Han tenkte i første omgang på å dele tenorene i 1. og 2. tenor så stemmene kunne bli best mulig utnyttet i et godt lydbilde. Dette må i tilfelle prøves ut før noe blir bestemt.

Det ble også antydet at stemmegruppene kunne bruke litt tid på gruppeøving utenom ordinær øvingstid. Vi måtte da finne noen som kunne ta ansvar for dette, ev. at et per-tre gikk sammen om å styre dette i hver stemmegruppe. Dette er litt løse tanker som vi kan se på til høsten.

 

Sak 14.4.18:

Informasjon, medlemsnytt.

Et klart krav fra styret er at medlemmene møter så ofte som mulig på øvelsene, og at de er på hele øvelsen dersom det er mulig. Har en for mye fravær, vil det vanskeliggjøre innøving av nye sanger fordi disse vil «henge etter» resten.

 

Sak 15.4.18:

Nyrekruttering av medlemmer.

Det kan ses som et problem at vi kan bli for mange i øvingsrommet vi har i dag, men vi ble enige om at vi ønsker nye (helst yngre) medlemmer velkommen – til høsten. Richard ønsker å ha en samtale med de nye, og helst høre dem synge, ikke som en opptaksprøve, men for at han skal kunne plassere dem i en passende stemmegruppe så korets lydbilde blir så bra som mulig.

 Sak 15.4.18:

Eventuelt. Richard luftet tanken om at vi skal prøve et prosjekt etter sommeren, eller i 2019. Han kunne tenke seg at vi øvde til en konsert der vi presenterte én sanger eller én sanggruppe.

Fordi det forsvinner så mange torsdager i vår, ble det bestemt at vi skal ha ekstraøving onsdag 9.5. og onsdag 16.5. – i tillegg til øvelsen med Sound of Hapiness på mandag den 30.3.

Hjemmesidens adresse er i dag http://www.shantykoret.com/ Richard ønsket et hjemmesidenavn som ikke var så nøytralt. Tore B har skiftet navnet til

http://www.farsund-shantykor.com, men vi vet ikke når dette nye navnet trer i kraft. Den «gamle» linken fungerer foreløpig.

Det ble bestemt at referatet skal legges på hjemmesiden.

 Tore B

referent